o nas

Położenie

Dom Dziecka w Krasnem jest usytuowany w gminie Zabłudów, w województwie podlaskim powiecie białostockim, na południowy-wschód od Białegostoku. Położony jest na dwuhektarowej działce, w dziewiętnastohektarowym lesie, w obszarze, tzw. „Zielonych Płuc Polski” zachwycającym swą dzikością przyrody, bajecznym pejzażem, ciszą i nieprzebranym bogactwem roślin, ptactwa i zwierząt.


Wyswietl wieksza mape

Historia

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka istnieje od 1948 roku. Jest on zlokalizowany w czterech budynkach. Jeden z nich stanowi dworek z lat 1935–1937 należący w przeszłości do pułkownika Tadeusza Manteuffla-Szoege, znanego historyka, mediewisty.

Działalność

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem pełni funkcję socjalizacyjną i interwencyjną (w sytuacjach nagłych). W praktyce oznacza to tyle, że każde dziecko potrzebujące pomocy w różnej formie, o każdej porze, może samo lub z każdą osobą dorosłą przyjść do naszego Domu i otrzyma stosowną pomoc. Dom Dziecka jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, a organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

Na co dzień dziećmi opiekuje się jedenastu pedagogów, jeden pracownik socjalny, jeden opiekun i jedenastu pracowników obsługi. Zadaniem Domu Dziecka jest pomóc dziecku i jego rodzinie. Zakładamy, że im dziecko szybciej wróci do domu rodzinnego, tym większy mamy wkład w jego prawidłowe funkcjonowanie. Z tego względu nasze działania wychowawcze kierujemy zarówno wobec dziecka, jak i jego rodziny. Każde dziecko winno wychowywać się w rodzinie naturalnej i należy zrobić wszystko, żeby tak było.

Dom Dziecka w Krasnem:

  • zapewnia ciągłą opiekę, wychowanie, zaspakaja potrzeby bytowe, rozwojowe noworodkom i niemowlętom oraz dzieciom i młodzieży do lat osiemnastu, jak również zapewnia świadczenia zdrowotne i możliwość kształcenia,
  • przestrzega zasady nierozdzielania rodzeństwa,
  • utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami dziecka i jego dalszą rodziną, udziela im wsparcia i pomocy, uczy empatii, aktywizuje do podejmowania wspólnych działań na rzecz dzieci - wychowanków Domu Dziecka,
  • prowadzi systematycznie opracowania i diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, zdrowotne, rozwojowe wychowanków oraz zbiera informacje i prowadzi wywiady środowiskowe dotyczące rodzin wychowanków,
  • planuje i realizuje prace opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z wiekiem i rozwojem wychowanków,
  • interweniuje w sprawach nagłych, przyjmując dzieci pod opiekę do czasu wyjaśnienia ich sytuacji rodzinnej,
  • współpracuje z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym, gdy wyczerpią się środki współpracy z rodzina naturalną.

Znaczną rolę w naszym domu odgrywają sponsorzy i rodziny zaprzyjaźnione z domem. Współpracujemy z instytucjami i fundacjami wspierającymi rozwój dziecka. Ciągle zdobywamy nowe doświadczenia i wiedzę o życiu, opiece, wychowaniu i szczególnych potrzebach dzieci. Ze wszech miar staramy się stworzyć godne warunki życia codziennego i zaspakajać potrzeby naszych podopiecznych. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje i wszelkie formy współpracy, o ile będą służyły dobru dziecka.

Kadra

Dziećmi opiekują się: pedagodzy, wychowawcy, psychologowie, pracownicy socjalni. Kadra może być uzupełniana przez pracę wolontariuszy. Dyrektor Domu Dziecka kieruje Domem i odpowiada za całokształt jego działalności wraz ze Stałym Zespołem do Spraw Oceny Sytuacji Dziecka. Dom Dziecka zatrudnia również personel administracyjno-gospodarczy.

Wychowankowie

W Domu Dziecka w Krasnem przebywa około 50 wychowanków (limit miejsc 45). Do Domu Dziecka w Krasnem najczęściej kierowane są dzieci przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego. Mieszkańcy Domu Dziecka podzieleni są na grupy wychowawcze o charakterze rozwojowym, koedukacyjnym i „rodzinkowym”. Dzieci mieszkają w dwu- lub trzyosobowych pokoikach, estetycznie urządzonych. Rodzeństwa mogą mieszkać razem, bez względu na płeć, o ile mają takie życzenie. Dom Dziecka jest wyposażony w podstawowy sprzęt do zabaw, nauki i wypoczynku.


kochanskiQUAINT - web, print, logo design, branding
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem
16-060 Zabłudów, tel/fax: +85 7177135, +85 7177134, kom: 501 277 120

Konto bankowe: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem
90 1020 1332 0000 1502 0385 6408

made in: quaint.pl